עוז מ.א.ה - חברות קשורות

כחלק מפעילות עוז מ.א.ה בע"מ, אורי כץ עוז מכהן כדירקטור בחברות הבאות: